VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví v plném rozsahu.
Zpracování účetnictví (podvojné zápisy v účetnictví) v zákonem stanoveném rozsahu.
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Pro účetní jednotky, které podle zákona mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (neziskové organizace jako jsou občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, honební společenstva aj., dále bytová družstva, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, apod.), zpracujeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Daňová evidence příjmů a výdajů pro stanovení základů daně z příjmů (od 1. 1.2004) Pro drobné podnikatele, kteří nejsou účetní jednotkou (např. fyzické osoby, které v loňském roce dosáhly obrat nižší než 25 mil. Kč), zpracujeme daňovou evidenci příjmů a výdajů podle zákona.
Vyhotovení účetních výkazů, zpracování účetních uzávěrek.
Vyhotovení výkazů a zpracování uzávěrek je hlavním výsledkem výše uvedených služeb. Pro podnikatele, kteří si zpracovávají svou evidenci samostatně zajistíme metodickou pomoc a poradenství při zpracování závěrky a vyhotovení účetních výkazů.


VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ EVIDENCE

Zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace.
Zpracování mezd.
Měsíční zpracování mezd, povinné platby a přehledy. Roční mzdové vyúčtování, zpracování - vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů placené srážkou, příprava potvrzení o zdanitelných příjmech atd.
Personalistika.
Evidence osobních údajů zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, platové výměry, dohody o hmotné odpovědnosti apol.), přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a u správy sociálního zabezpečení, vystavování a potvrzování běžných fomulářů v personalistice.